Suunnitelmat ja kartoitukset

Pelastussuunnitelma

Turvallisuudesta huolehtiminen on olennainen osa yritysten ja laitosten toimintaa. Huolellinen suunnittelu, riskien kartoitus sekä koulutus auttavat minimoimaan mahdolliset vahingot ja helpottavat toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Tärkeä osa turvallisuuden edistämisessä on laatia ja pitää ajan tasalla kohteen turvallisuussuunnitelma sekä toteuttaa siihen liittyvä koulutus.

Suunnitteluvelvoite on määritelty pelastuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta. Määräysten mukaan rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojelemiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Mainittujen tahojen on laadittava suunnitelma edellä mainituista toimenpiteistä.

Määräysten mukaan pelastussuunnitelma on laadittava seuraavia kohteita varten

1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa;

2) pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin;

3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin;

4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja;

5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille;

6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen;

7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin;

8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin;

9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin;

10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin;

11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin;

12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen;

13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin;

14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50;

15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.

Suunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava kunnan pelastusviranomaisille kunnan antamien ohjeiden mukaisesti sekä tiedotettava siitä asianomaisen kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon.

Lainsäädännössä edellytetään lisäksi, että suunnitelma on pidettävä ajan tasalla (11 §).

Pelastussuunnitelma laaditaan aina asiakas- ja tapauskohtaisesti. Pelastussuunnitelman laadinta on siten tiivistä yhteistyötä meidän ja asiakkaan välillä. Jos pelastussuunnitelman laadinta on ajankohtaista, ota yhteyttä. Etsitään yhdessä ne yhteistyön muodot, joilla suunnitelma voidaan toteuttaa.

Poistumisreittisuunnitelma

Poistumisreitit on aina merkittävä. Poistumisreittiopastuksen tarkoituksenmukainen sijoittaminen edellyttää ennakkosuunnittelua ja kiinteistökohtaisten olosuhteiden huomioimista.

Opasteiden tulee olla mahdollisimman hyvin havaittavia ja taustasta erottuvia. Poistumisreittien suunnittelussa ja asennuksessa on huomioitava mm. useampikerroksisten ja sokkeloisten rakennusten asettamat vaatimukset turvalliseen hätätilanteessa poistumiseen.

Valikoimistamme löytyy kaikki poistumisreittikilvet. Kartoitamme nillle sopivat sijoituspaikat ja asennamme ne tarvittaessa paikoilleen.

Kilpikartoitus

Valtioneuvoston asetus 687/2015 määrätään työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista. Opasteiden tarkoituksenmukainen sijoittaminen edellyttää ennakkosuunnittelua.

Kilpien on oltava valmistettu iskun- ja säänkestävästä sekä ympäristöolosuhteet kestävästä materiaalista. Kilpien mittojen sekä väri- ja valo-ominaisuuksien on oltava sellaiset, että kilvet voi nähdä ja niiden merkityksen ymmärtää helposti.

Kilpikartoituksessa

  • Kartoitetaan kiinteistönne nykyisten kilpien riittävyys nykyisten kilpien kunto
  • Nykyisten kilpien sijoittelun totuudenmukaisuus
  • Uusien kilpien tarve

Kartoituksen perusteella voimme hoitaa kilpien vaihdot ja lisäykset asennuksineen.

    Tarjouspyynnöt ja tiedustelut