Ensiapu ja ensivaste

Onko työpaikkasi ensiapuvalmius riittävä? Käytä apuna tarkistuslistaamme.

Onnettomuustilanteissa on tärkeää toimia nopeasti. Käytä tarkistuslistaa apuna ja huolehdi siitä, että työpaikallasi on riittävä valmius onnettomuuksien varalta. Ota myös huomioon erityistarpeenne ensiaputarvikkeiden valinnassa.

 • Ensiaputarvikkeiden valinta perustuu työpaikan olosuhteisiin nähden riittävään ja asianmukaiseen, työpaikan riskit huomioivaan arviointiin.
 • Ensiaputarvikkeet mahdollistavat tehokkaan ensiavun työntekijöille, muille työpaikalla oleville henkilöille sekä kiinteän työpaikan
 • ulkopuolella matkatöitä tekeville työntekijöille.
 • Ensiaputarvikkeet on sijoitettu niin, että ne ovat kaikkien ulottuvilla ja helposti löydettävissä.
 • Ensiapuvälineiden sijainti on merkitty asianmukaisesti opastekilvin.
 • Työpaikoilla, joissa on syövyttävien ja myrkyllisten kemikaalien roiskumisvaara, on silmien huuhtelua varten tarkoitettu varustus,
 • kuten riittävä määrä puskuroitua silmänhuuhtelunestettä tärkeään ensihuuhteluun ja sairaankuljetukseen sekä silmä- ja hätäsuihkut.
 • Työpisteet, joissa on palovammojen riski, on varustettu jäähdyttävillä palovammatuotteilla.
 • Työpaikalla on toimivat rutiinit ensiapuvarustuksen ylläpitoon, säännöllisiin tarkistuksiin ja päivitykseen.
 • Ensiaputaitoisten työntekijöiden lukumäärä on riittävä ja kaikki työntekijät tietävät miten onnettomuustilanteessa tulee toimia.
 • Toimintaohjeisiin on kirjattu menettelytavat onnettomuustilanteiden varalta ja ohjeet ovat kaikkien tiedossa.
 • Onnettomuustilanteiden jälkihoidossa tarvittava kriisitilanteiden henkinen jälkihoito ja kriisituen järjestäminen on organisoitu.