Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

Turvallisuudesta huolehtiminen on olennainen osa yritysten ja laitosten toimintaa. Huolellinen suunnittelu, riskien kartoitus sekä koulutus auttavat minimoimaan mahdolliset vahingot ja helpottavat toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Tärkeä osa turvallisuuden edistämisessä on laatia ja pitää ajan tasalla kohteen turvallisuussuunnitelma sekä toteuttaa siihen liittyvä koulutus.

Suunnitteluvelvoite on määritelty pelastustoimilaissa ja -asetuksessa. Pelastustoimilain mukaan rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojelemiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät (8 §). Mainittujen tahojen on laadittava suunnitelma edellä mainituista toimenpiteistä (9 §).

Pelastustoimilain asetuksen mukaan pelastussuunnitelma on laadittava seuraavia kohteita varten:

  • Asetuksen 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin palotarkastuskohteisiin (palotarkastus on suoritettava näissä kohteissa vähintään kerran vuodessa)
  • Muihin yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden henkilöiden määrä on yleensä vähintään 30
  • Asuinrakennuksiin ja samalla tontilla tai rakennuspaikalla oleviin rakennusryhmiin, joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten suunnitelmasta säädetään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (59/1999).

Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastustoimilain nojalla laatia pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua erillistä suunnitelmaa ei vaadita, vaan 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan.

Jos samassa rakennuksessa on useampia suunnitelman laatimiseen velvoitettuja, rakennuksen omistaja tai hänen edustajansa ja huoneistojen haltijat huolehtivat yhteistyössä rakennuksessa yhteisesti tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta, jollei muuta ole sovittu.

Suunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava kunnan pelastusviranomaisille kunnan antamien ohjeiden mukaisesti sekä tiedotettava siitä asianomaisen kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon.

Pelastustoimilaissa edellytetään lisäksi, että suunnitelma on pidettävä ajan tasalla (11 §).

Pelastussuunnitelma laaditaan aina asiakas- ja tapauskohtaisesti . Pelastussuunnitelman laadinta on siten tiivistä yhteistyötä meidän ja asiakkaan välillä. Jos pelastussuunnitelman laadinta on ajankohtaista, ota yhteyttä. Etsitään yhdessä ne yhteistyön muodot, joilla suunnitelma voidaan toteuttaa.